• Welkom

  01 juli − Welkom op de website van de VVD Zandvoort - Bentveld. Door onze website te volgen, blijft u op de hoogte van belangrijke data, nieuws en ontwikkelingen. Natuurlijk kunt u ook data aan ons doorgeven. Daarnaast kunt u via Twitter en Facebook onderling discussieren, nieuwe onderwerpen aansnijden of gewoon netwerken. Lees verder

 • VVD: Onderste steen boven bij Huis in de Duinen

  © amie.nl

  31 oktober − De Zandvoortse VVD-fractie wil meer duidelijkheid over de zorgwekkende situatie in zorgcentrum Huis in de Duinen. De zorg daar is al jaren ondermaats, waardoor de instelling onlangs onder verscherpt toezicht is geplaatst door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). VVD-Raadslid Martijn Hendriks vraagt het College in schriftelijke vragen wat de gemeente de afgelopen jaren heeft gedaan om de positie van kwetsbare ouderen te beschermen en hoe de zorg de komende jaren verbeterd gaat worden. Lees verder

 • Verzet windmolens naar IJmuiden Ver

  26 september − Nu het onderzoeksrapport IJmuiden Ver is uitgebracht moet alles in het werk worden gesteld om windmolenparken dicht bij de kust te voorkomen. Er is immers een goed en betaalbaar alternatief. Lees verder

 • Strandbungalows, hoe nu verder?

  16 september − Deze week werd het al dan niet toestaan van strandbungalows besproken in een commissievergadering van de Zandvoortse gemeenteraad. Het zorgde voor een aantal felle discussies, waarin de VVD aangaf tegen dit voorstel van het College te zijn. Hoe zit dit? De VVD was toch altijd voorstander de strandbungalows? Lees verder

 • Parkeerregime Oostbuurt en Koninginnebuurt oneerlijk

  25 mei − De VVD noemt het nu vijf jaar geldende bewonersparkeren, in schriftelijke vragen aan het college, een ‘oneerlijke situatie’. Het is ons een doorn in het oog dat de bewoners al vijf jaar betalen voor iets wat ze nooit hebben gekregen, nooit is gevraagd wat zij van er van vinden en dat de kosten voor de vergunningen nooit zijn verlaagd. Lees verder

 • Passend onderwijs: past het of past het niet?

  23 mei − Sinds 1 augustus 2014 zijn er nieuwe regels van kracht binnen het onderwijs. Scholen moeten aan elk kind een passende onderwijsplek bieden. Helaas blijkt uit berichtgevingen dat deze nieuwe regelgeving niet van de grond komt. De fracties van de VVD en D66 vragen het college onder meer een overzicht te leveren van het aantal thuiszitters in Zandvoort van zowel voor als na de invoering van passend onderwijs en of er signalen uit de samenleving zijn dat leerlingen geweigerd worden. Lees verder

 • Parkeerplaatsen Watertorenplein verdwijnen

  12 maart − In de aankomende raadsvergadering staat een raadsvoorstel op de agenda om de 141 openbare parkeerplaatsen op het Watertorenplein te laten vervallen. De motivatie van het college om deze parkeerplaatsen te laten vervallen, vinden wij mager. Wij willen van het college een betere motivatie en beantwoording van vragen over de effecten op de parkeerdruk in de omgeving van het Watertorenplein. Ook vragen wij naar de gevolgen voor gasten/bezoekers van het strand, centrum, casino, hotels en pensions. Lees verder

 • Extra raadsvergadering op 3 maart

  01 maart − Op verzoek van de fracties SociaalZandvoort, VVD, GBZ en PvdA heeft de plaatsvervangend voorzitter van de raad een extra raadsvergadering ingepland op donderdag 3 maart om 20.00 uur over het onderwerp huisvesting statushouders. De fracties hebben verzocht om een extra raadsvergadering naar aanleiding van de beantwoording van vragen over de huisvesting van statushouders in het Spalier. Lees verder

 • Business as usual...

  29 februari − Vraag PvdA/SZ: Zo ja, waarom heeft de portefeuillehouder dat niet meegedeeld? Antwoord college: Er is hierover geen specifieke vraag gesteld door de Raad. Vraag PvdA/SZ: Zo ja, waarom is ook dit niet aan de gemeenteraad bekend gemaakt. Antwoord college: Er is vanuit de raad geen vraag gesteld of Eritrese vrouwen naar Zandvoort komen en of deze met gezinshereniging bezig zijn. Lees verder

 • Samenstelling groep statushouders al lang bekend...

  29 februari − Projectleider deelt tijdens bijeenkomst mede dat de samenstelling van de groep statushouders in het Spalier al langere tijd bekend is. Naast gezinnen komen er 18 alleenstaande vrouwen uit Eritrea die recht hebben op gezinshereniging. PvdA en Sociaal Zandvoort stellen vragen aan het College. Ook de VVD wil opheldering. Lees verder

 • Rode Kruis Zandvoort: lokale helden

  22 februari − Op vrijdag 12 zijn vele vrijwilligers en professionals door de VVD Statenfractie in het zonnetje gezet tijdens de Taartenactie. De taart is snel op maar de waardering blijft. In Zandvoort waren de taarten voor de vrijwilligers van het Rode Kruis. Lees verder

 • College voorbarig in streven uitbreiding De School per 2016/2017

  05 februari − In de beantwoording van het College over de School wordt de indruk gewekt dat er met ingang van het nieuwe schooljaar een 2e unit voor De School gerealiseerd kan gaan worden. Zover is het nog lang niet!!! De VVD-fractie heeft hier zojuist contact over gehad met de directie van De School. Lees verder

 • Streven uitbreiding De School aankomend schooljaar

  05 februari − De werkgroep Toekomst onderwijslandschap Zandvoort is in het leven geroepen met als opdracht om in maart 2016 een concreet voorstel met bijbehorend tijdspad te presenteren betreffende de structurele inrichting en daarbij behorende huisvesting van het Zandvoortse basisonderwijs. Daarbij wordt in gezamenlijkheid gestreefd naar realisatie van een 2e unit van de School in De Golf met ingang van schooljaar 2016/2017. Lees verder

 • Interpellatie statushouders in Spalier

  16 januari − VVD-fractie wenst interpellatie over opvang van statushouders in Het Spalier in raadsvergadering van 26 januari. Lees verder

 • Praat mee over verkiezingsprogramma 2017

  16 januari − Bent u tevreden over de zorg in Nederland, de veiligheid in de buurt waar u woont of het onderwijs van uw kinderen? Of mag er volgens u wel iets veranderen? Praat mee over het verkiezingsprogramma. Lees verder

 • Wet Taaleis: College deelt mening VVD

  11 januari − Het College deelt de mening van de VVD dat mensen met een bijstandsuitkering een inspanningsverplichting hebben om de Nederlandse taal (beter) te beheersen, voor zover zij hiertoe in staat zijn. Lees verder

 • VVD wil groei De School mogelijk maken

  15 december − De Zandvoortse VVD-fractie heeft schriftelijke vragen gesteld over de huisvesting van (o.a.) De School in schoolgebouw de Golf, in Zandvoort Noord. De School, die op een vernieuwende en flexibele wijze onderwijs geeft, kan rekenen op steeds meer belangstelling van ouders en kinderen. De VVD vindt het teleurstellend dat die belangstelling niet kan worden omgezet in meer leerlingen. Lees verder

 • Geen Nederlands, geen bijstand

  15 december − De Zandvoortse VVD-fractie heeft, door middel van schriftelijke vragen, aangedrongen op een krachtige lokale invoering van de taaleis in de Participatiewet. Bijstandgerechtigden die weigeren Nederlands te leren, kunnen op die manier gekort worden op hun uitkering. Lees verder

 • D66-raadslid Willem Wisman overleden

  15 december − Afgelopen zondag 13 december is Willem Wisman, raadslid namens D66, onverwacht overleden. Lees verder

 • 18 december: Lezing Prof. Dr. Salomon Kroonenberg - Hoelang duurt duurzaamheid?

  07 december − Op vrijdag 18 december organiseert de VVD in Zandvoort een lezing in Beachclub 5; inloop 19:00h. Prof. Dr. Salomon Kroonenberg zal ons meenemen in de actuele milieu problematiek. Lees verder